FORSKNING

Danish Institute for Fisheries Research

Fiskeriforskning

Fiskeriforskning

Havforskningsinstituttet

Havforskningsinstituttet

ICES (Internasjonale Havforsknings Råd)

Marine arter i oppdrett

MARINTEK

Miljøstatus i Norge

NAMMCO - The North Atlantic Marine Mammal Commission

Norges Forskningsråd

Norges forskningsråd

Norges Teknisk Naturvitenskapelig Universitet (NTNU)

NORUT Gruppen

OSPAR commission

Sintef fiskeri og havbruk